عکس های قبل از بازسازی و در حال بازسازی

عکس های بعد از بازسازی

عکس محوطه حیاط قبل و بعد بازسازی